Εγκύκλιοι

30 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 563/Α.Π. 613865/29-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α ́141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών»

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 542/Α.Π. 61221/20-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

15 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 214 /οικ.14466/14-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (79η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) -Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

13 Αυγούστου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π 52696/09-08-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36).

27 Ιουλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Α.Π. 4090/27-07-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :« Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»

07 Ιουλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1051 /10264/06-07-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021. Σχετ.: Τo αριθ. πρωτ. 297453/24.6.2022 αίτημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), αρ. πρωτ. εισερχ. ΚΕΚ 10264/24-6-2022.

27 Ιουνίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 79 / οικ.10319/ 24-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.

16 Ιουνίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :377 Α.Π.: 39343/ 15-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4830/2021 «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ

16 Ιουνίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :380 Α.Π.: 39456/ 15-06-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

16 Ιουνίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 375 Α.Π.: Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 273 Α.Π.: 25837/19-4-2022 Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΜΕ ΘΕΜΑ : Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325/ 18-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

1 2 3 4