Εγκύκλιοι

11 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 581 Α.Π.: 41373/10-09-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Αριθ. Εγκυκλίου: 581 ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας»

10 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 577 Α.Π.: 41109/09-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023

05 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 534 Α.Π.: 38880/04-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων.

04 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 518 Α.Π.: 38218/02-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023»

02 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 488/ Α.Π. 35496/25-4-2023 /:ΑΔΑ 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων - Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)»

28 Απριλίου 2023

Εγκυκλίου Α.Π.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623 : ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (Π.Δ. 45/2023, Α΄ 99), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994

24 Απριλίου 2023

Εγκυκλίου: 478 Α.Π.: 34066 /21.04.2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)

07 Απριλίου 2023

Εγκύκλιος 422, με Α.Π.: 29515/05-04-2023 με θέμα : Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων έτους 2023

01 Απριλίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 402 / Α.Π.: 27528/31-03-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) «Υπηρεσίες Δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010»

31 Μαρτίου 2023

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/31-2-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α΄ Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022. - Σχετ:. η αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ)

28 Μαρτίου 2023

Εγκύκλιος με Α.Π. /ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/ 27-03-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών.

28 Μαρτίου 2023

Εγκύκλιος 359, με Α.Π.: 25787/27-03-2023 με Θέμα : Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

1 2 3
...
6