Εγκύκλιοι

05 Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΔΙΔΑΔ/Φ.69//οικ.1866 - 5/2/2023 με ΘΕΜΑ : ΘΕΜΑ: Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 6η /2/2023

30 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π : 6783/27-01-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

27 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 131/2023 Α.Π : 6383/26-01-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ :Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

03 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 Α.Π : 467/03-01-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους

02 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 765 :Α.Π.: 91030/ 30-12-2022 (ΑΔΑ 6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ) ΜΕ ΘΕΜΑ : Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

05 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1102/οικ.18804/2-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) με ΘΕΜΑ :Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων -2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

30 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 563/Α.Π. 613865/29-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α ́141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών»

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 542/Α.Π. 61221/20-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

15 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 214 /οικ.14466/14-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (79η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) -Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

13 Αυγούστου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π 52696/09-08-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36).

27 Ιουλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Α.Π. 4090/27-07-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :« Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄136)»

07 Ιουλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1051 /10264/06-07-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021. Σχετ.: Τo αριθ. πρωτ. 297453/24.6.2022 αίτημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), αρ. πρωτ. εισερχ. ΚΕΚ 10264/24-6-2022.

1 2 3 4