Εγκύκλιοι

19 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος 1187 Α.Π.: 88878/16-10-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Περισσότερα
11 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκύκλιος 972 Α.Π.: 74009/08-09-2023 ΑΔΑ: 6ΒΝ646ΜΤΛ6-ΟΛ7 με θέμα : "Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών".

11 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος 868 Α.Π.: 66775/08-08-2023 ΑΔΑ: ΨΘΦ746ΜΤΛ6-Δ2Φ με θέμα : Αδειοδότηση Κέντρων Διασκέδασης Εφαρμογή άρθρου 80 ΚΔΚ

08 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος 867 - Α.Π.: 66743/ 08-08-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ :Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α ́138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

03 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος Α.Π.: 65437/ 3-8-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 849 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

02 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος Α.Π.: 38646/13-07-2023 με θέμα: "Βελτίωση της πρόσβασης στο νερό, ανθρώπινης κατανάλωσης για όλους-Εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 16 της Δ1(δ)/ΓΠ οικ 27829/15-05-2023 ΚΥΑ"

27 Ιουλίου 2023

Εγκύκλιος Α.Π.: 38752/13-07-2023 με θέμα: "Θέσπιση υποχρεωτικής πληροφόρησης του κοινού για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης - εφαρμογή των διατάξεων του αρ.17 της Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/15.5.2023 ΚΥΑ".

26 Ιουλίου 2023

Εγκύκλιος Α.Π.:62744/25.07.2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : «European Urban Initiative (EUI)/ Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (ΕΑΠ): Ενημέρωση σχετικά με 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων».---Σχετ. Το από 18.07.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Εθνικού Σημείου URBACT Ελλάδας Κύπρου

26 Ιουλίου 2023

Εγκύκλιος Α.Π.: 63003/25-07-2023 με θέμα: "Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών και ιδίως, πυρκαγιών και ασφαλούς απομάκρυνσης των φιλοξενούντων ζώων".

21 Ιουλίου 2023

Εγκύκλιος Α.Π.: 61784/21.07.2023 με θέμα : Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024

07 Ιουλίου 2023

Εγκύκλιος: 5401 Α.Π.: 25951/27.03.2023 ΜΕ ΘΕΜΑ: Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)

01 Ιουνίου 2023

Εγκύκλιος: 683, Α.Π : 47963/31-5-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 - Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023.

1 2 3
...
7