Εγκύκλιοι

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 273 Α.Π.: 25837/19-4-2022 Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΜΕ ΘΕΜΑ : Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325/ 18-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

19 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985/οικ.6404/ 19-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

07 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/984/οικ.5645/ 07-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Σχετ.: 1. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ.1598/3.2.22 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) και 2. η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/952/οικ.2461/16.2.22 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ).

04 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 942/Α.Π.: 97017/30-3/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΤΟΥ Ν. 4876/2021 (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

01 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 214/Α.Π.: 20728 / 30-03-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης

31 Μαρτίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 215/Α.Π.: 20776/ 30-03-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων».

22 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :Αριθ. Πρωτ.: 11574/22-02-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

22 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684/21-2- 2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ. : Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

04 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/ 03/03/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.20 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420/30.6.2021 (ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ) εγκύκλιος

01 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/- 31/1/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (73η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

27 Ιανουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146/27-1-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, Σχετ.: α) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.1107/24.1.2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ 623Π46ΜΤΛ6-ΜΝΓ), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/198/οικ.1108/26.1.2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ ΩΔ5Ψ46ΜΤΛ6-9ΚΥ)

1 2 3