Εγκύκλιοι

11 May 2023

Εγκύκλιος 581 Α.Π.: 41373/10-09-2023

10 May 2023

Εγκύκλιος 577 Α.Π.: 41109/09-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023

05 May 2023

Εγκύκλιος 534 Α.Π.: 38880/04-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων.

04 May 2023

Εγκύκλιος 518 Α.Π.: 38218/02-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023»

02 May 2023

Εγκυκλίου 488/ Α.Π. 35496/25-4-2023 /:ΑΔΑ 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων - Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)»

28 April 2023

Εγκυκλίου Α.Π.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623 : ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

24 April 2023

Εγκυκλίου: 478 Α.Π.: 34066 /21.04.2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)

07 April 2023

Εγκύκλιος 422, με Α.Π.: 29515/05-04-2023 με θέμα : Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων έτους 2023

01 April 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 402 / Α.Π.: 27528/31-03-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) «Υπηρεσίες Δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010»

31 March 2023

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/31-2-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α΄ Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022. - Σχετ:. η αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ)

28 March 2023

Εγκύκλιο με Α.Π. /ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/ 27-03-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών.

28 March 2023

Εγκύκλιος 359, Α.Π.: 25787/27-03-2023 με Θέμα : Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

1 2 3
...
6