Νομοθεσία

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 273 Α.Π.: 25837/19-4-2022 Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΜΕ ΘΕΜΑ : Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325/ 18-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

19 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985/οικ.6404/ 19-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

19 Απριλίου 2022

Υ.Α . 25700 /18-04-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022.

07 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/984/οικ.5645/ 07-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Σχετ.: 1. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ.1598/3.2.22 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) και 2. η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/952/οικ.2461/16.2.22 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ).

04 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 942/Α.Π.: 97017/30-3/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΤΟΥ Ν. 4876/2021 (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

01 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 214/Α.Π.: 20728 / 30-03-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης

31 Μαρτίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 215/Α.Π.: 20776/ 30-03-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων».

30 Μαρτίου 2022

Υ.Α 20457/ 29-03-2022 με θέμα : Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

28 Μαρτίου 2022

Ν. 4915/2022 (63/Α'/24-03-2020) ΜΕ ΘΕΜΑ : Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

22 Μαρτίου 2022

Ν. 4914/2022 (61/Α'/21-03-2020) ΜΕ ΘΕΜΑ :Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

21 Μαρτίου 2022

Υ.Α. 17647 οικ. Φ.700.20 /18-3-2022 με θέμα :Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

1 2 3 4
...
6