Νομοθεσία

08 Μαρτίου 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 (ΦΕΚ 1011/Β΄/04-03-2022) ΜΕ ΘΕΜΑ :Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

28 Φεβρουαρίου 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 (ΦΕΚ 891/Β΄/25-02-2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

25 Φεβρουαρίου 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.15171(ΦΕΚ 827/Β΄/24-02-2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332)

22 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :Αριθ. Πρωτ.: 11574/22-02-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

22 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684/21-2- 2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ. : Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

22 Φεβρουαρίου 2022

Υ.Α . 10925 /21-02-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022.

07 Φεβρουαρίου 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756(ΦΕΚ 430/Β΄/05-02-2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

04 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/ 03/03/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.20 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420/30.6.2021 (ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ) εγκύκλιος

01 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/- 31/1/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (73η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

30 Ιανουαρίου 2022

Υ.Α . 4801 /27-01-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2022.

30 Ιανουαρίου 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761 (ΦΕΚ 290/Β΄/29-1-2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

27 Ιανουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146/27-1-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, Σχετ.: α) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.1107/24.1.2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ 623Π46ΜΤΛ6-ΜΝΓ), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/198/οικ.1108/26.1.2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ ΩΔ5Ψ46ΜΤΛ6-9ΚΥ)

1 2 3 4
...
6