Νομοθεσία

20 Μαΐου 2023

Υ.Α :44850/18-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

19 Μαΐου 2023

ΥΑ :44676/18-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 10.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

11 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 581 Α.Π.: 41373/10-09-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Αριθ. Εγκυκλίου: 581 ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας»

10 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 577 Α.Π.: 41109/09-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023

09 Μαΐου 2023

ΥΑ :38570/03-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκολύνσεις και λήψη αναγκαίων μέτρων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από εκλογείς με αναπηρία και σωματικές αδυναμίες στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 - Προετοιμασία και λειτουργία χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα – Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου

05 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 534 Α.Π.: 38880/04-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων.

04 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 518 Α.Π.: 38218/02-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023»

03 Μαΐου 2023

ΚΥΑ : 4757/123205/25-04-2023 (Β΄ 2842) ΜΕ ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Περισσότερα
02 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 488/ Α.Π. 35496/25-4-2023 /:ΑΔΑ 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων - Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)»

28 Απριλίου 2023

Εγκυκλίου Α.Π.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623 : ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (Π.Δ. 45/2023, Α΄ 99), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994

24 Απριλίου 2023

Εγκυκλίου: 478 Α.Π.: 34066 /21.04.2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)

18 Απριλίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ: Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2024- 2028) ΚΑΙ Β. ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2019- 2023)

1 2 3
...
12