Νομοθεσία

30 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 563/Α.Π. 613865/29-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α ́141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών»

22 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 542/Α.Π. 61221/20-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

15 Σεπτεμβρίου 2022

Υ.Α 58697/08-9-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2022.

15 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 214 /οικ.14466/14-09-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (79η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) -Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

13 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΥΑ : ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707/ΦΕΚ Β΄ 4813/12-9-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.

17 Αυγούστου 2022

Υ.Α. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/ΑΡ.Φ.4215/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/10-8-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23.

13 Αυγούστου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π 52696/09-08-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36).

11 Αυγούστου 2022

Υ.Α 53175/10-8-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2022.

09 Αυγούστου 2022

Υ.Α 51684/03-08-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025

05 Αυγούστου 2022

Υ.Α :49855 /27-07-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023

02 Αυγούστου 2022

Υ.Α : 77094/01-08-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 και από εθνικούς πόρους.

02 Αυγούστου 2022

ΚΥΑ : 77094/ΦΕΚ Β΄ 4094/1-8-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.

1 2 3
...
8