Νομοθεσία

17 Μαΐου 2022

Υ.Α. 30722/13-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022

11 Μαΐου 2022

Υ.Α . 29997 /11-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

10 Μαΐου 2022

Υ.Α . 29765 /10-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

05 Μαΐου 2022

ΚΥΑ : Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 (ΦΕΚ 2137/Β΄/30 -04- 2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

30 Απριλίου 2022

Κ.Υ.Α : 38499/28-04-2022 (ΦΕΚ /2107/Β' /2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 273 Α.Π.: 25837/19-4-2022 Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΜΕ ΘΕΜΑ : Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων

20 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325/ 18-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

19 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985/οικ.6404/ 19-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

19 Απριλίου 2022

Υ.Α . 25700 /18-04-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022.

07 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/984/οικ.5645/ 07-4-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Σχετ.: 1. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ.1598/3.2.22 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) και 2. η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/952/οικ.2461/16.2.22 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ).

04 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 942/Α.Π.: 97017/30-3/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΤΟΥ Ν. 4876/2021 (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

01 Απριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 214/Α.Π.: 20728 / 30-03-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης

1 2 3
...
6