Νομοθεσία

05 Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΔΙΔΑΔ/Φ.69//οικ.1866 - 5/2/2023 με ΘΕΜΑ : ΘΕΜΑ: Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 6η /2/2023

30 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π : 6783/27-01-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

27 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 131/2023 Α.Π : 6383/26-01-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ :Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

20 Ιανουαρίου 2023

Ν. 5013/2022 (ΦΕΚ Ά 12/19-02-2023) ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Γ ́ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρα : 29-32, 36-37

19 Ιανουαρίου 2023

ΚΥΑ για αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς : " Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους."

03 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 Α.Π : 467/03-01-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους

02 Ιανουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 765 :Α.Π.: 91030/ 30-12-2022 (ΑΔΑ 6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ) ΜΕ ΘΕΜΑ : Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

20 Δεκεμβρίου 2022

ΚΥΑ : Του ΥΠ.ΕΣ. & ΥΠ.ΟΙΚ. (ΑΔΑ : 971Ρ46ΜΤΛ6-Η22) ΜΕ ΘΕΜΑ : Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15 Δεκεμβρίου 2022

Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Ά 230/14-12-2022) ΜΕ ΘΕΜΑ : Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.

05 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1102/οικ.18804/2-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) με ΘΕΜΑ :Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων -2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

11 Νοεμβρίου 2022

ΥΑ : 73436/ΦΕΚ Β΄ 5742/09-11-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 49039/2022 απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» (Β’ 3976).

01 Νοεμβρίου 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

1 2 3
...
9