Νομοθεσία

22 Ιανουαρίου 2024

Εγκύκλιος :72 Α.Π.: 6110/19-01-2024 με θέμα : «Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028»

17 Ιανουαρίου 2024

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Π.Δ. 3/2024 - Προεδρικού Διατάγματος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16 Ιανουαρίου 2024

Εγκύκλιος 43 Α.Π.: 4835/16-01-2024 ΜΕ ΘΕΜΑ: Τα Νομικά Πρόσωπα, οι σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ορισμός και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους

16 Ιανουαρίου 2024

Τροποποίηση και Συμπλήρωση του ΠΔ 75/2011 – Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Περισσότερα
19 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος 1187 Α.Π.: 88878/16-10-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Περισσότερα
15 Σεπτεμβρίου 2023

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

15 Σεπτεμβρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4071 ΦΕΚ Α΄85/11.4.2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

11 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκύκλιος 972 Α.Π.: 74009/08-09-2023 ΑΔΑ: 6ΒΝ646ΜΤΛ6-ΟΛ7 με θέμα : "Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών".

30 Αυγούστου 2023

Υ.Α. 71015/ 5244 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/29-8-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών.

18 Αυγούστου 2023

ΚΥΑ : 3.5711/2023 ΦΕΚ 5081/Β/16-8-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : 3η τροποποίηση της υπ' αρ. 1.5613/2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β' 5895).

16 Αυγούστου 2023

Απόφαση Αναπληρωτή ΥΠ.ΕΣ. κ. Θεοδωρού Λιβάνιου με θέμα : Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

11 Αυγούστου 2023

Εγκύκλιος 868 Α.Π.: 66775/08-08-2023 ΑΔΑ: ΨΘΦ746ΜΤΛ6-Δ2Φ με θέμα : Αδειοδότηση Κέντρων Διασκέδασης Εφαρμογή άρθρου 80 ΚΔΚ

1 2 3
...
14