Νομοθεσία

08 Μαΐου 2024

Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2024

18 Απριλίου 2024

Αρ. Εγκυκλίου: 25 του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα : «Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-»

12 Απριλίου 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Πρωτοβουλία σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου, Σχετ: Το από 21/03/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

20 Μαρτίου 2024

Eγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα : Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2024

17 Μαρτίου 2024

Εγκύκλιος : Α.Π.: Δ1α/Γ.Π.οικ.14233/7-3-2024 με θέμα : Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024 - Χρονοδιάγραμμα και συστάσεις

11 Μαρτίου 2024

Υπουργείο Τουρισμού : Διαγωνισμός "Best Tourism Villages"

06 Μαρτίου 2024

Εγκύκλιος Οδηγία του Υπουργείου Ανάπτυξης - Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

27 Φεβρουαρίου 2024

Εγκύκλιος : Α.Π.: 5879/14-02-2024 με θέμα : «Xρήση και καταγραφή διαδικτυακών υπηρεσιών από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα»

22 Ιανουαρίου 2024

Εγκύκλιος :72 Α.Π.: 6110/19-01-2024 με θέμα : «Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028»

17 Ιανουαρίου 2024

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Π.Δ. 3/2024 - Προεδρικού Διατάγματος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16 Ιανουαρίου 2024

Εγκύκλιος 43 Α.Π.: 4835/16-01-2024 ΜΕ ΘΕΜΑ: Τα Νομικά Πρόσωπα, οι σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ορισμός και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους

16 Ιανουαρίου 2024

Τροποποίηση και Συμπλήρωση του ΠΔ 75/2011 – Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Περισσότερα
1 2 3
...
15