Νομοθεσία

20 May 2023

Υ.Α :44850/18-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

19 May 2023

ΥΑ :44676/18-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 10.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

11 May 2023

Εγκύκλιος 581 Α.Π.: 41373/10-09-2023

10 May 2023

Εγκύκλιος 577 Α.Π.: 41109/09-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023

09 May 2023

ΥΑ :38570/03-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκολύνσεις και λήψη αναγκαίων μέτρων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από εκλογείς με αναπηρία και σωματικές αδυναμίες στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 - Προετοιμασία και λειτουργία χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα – Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου

05 May 2023

Εγκύκλιος 534 Α.Π.: 38880/04-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 5027/2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 5043/2023, περί βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων δήμων.

04 May 2023

Εγκύκλιος 518 Α.Π.: 38218/02-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023»

03 May 2023

ΚΥΑ : 4757/123205/25-04-2023 (Β΄ 2842) ΜΕ ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Read More
02 May 2023

Εγκυκλίου 488/ Α.Π. 35496/25-4-2023 /:ΑΔΑ 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων - Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)»

28 April 2023

Εγκυκλίου Α.Π.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623 : ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

24 April 2023

Εγκυκλίου: 478 Α.Π.: 34066 /21.04.2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91)

18 April 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ: Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2024- 2028) ΚΑΙ Β. ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2019- 2023)

1 2 3
...
12