Υπουργικές Αποφάσεις

17 Μαΐου 2022

Υ.Α. 30722/13-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022

11 Μαΐου 2022

Υ.Α . 29997 /11-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

10 Μαΐου 2022

Υ.Α . 29765 /10-05-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

19 Απριλίου 2022

Υ.Α . 25700 /18-04-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022.

30 Μαρτίου 2022

Υ.Α 20457/ 29-03-2022 με θέμα : Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

21 Μαρτίου 2022

Υ.Α. 17647 οικ. Φ.700.20 /18-3-2022 με θέμα :Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

22 Φεβρουαρίου 2022

Υ.Α . 10925 /21-02-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022.

30 Ιανουαρίου 2022

Υ.Α . 4801 /27-01-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2022.

27 Ιανουαρίου 2022

Υ.Α . 14934 /2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 27η και την 28η Ιανουάριου 2022.

24 Ιανουαρίου 2022

Υ.Α: 3991/21-01-2022 του ΥΠ.ΕΣ. με ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021

20 Ιανουαρίου 2022

Υ.Α :3582/20-01-2022 του ΥΠ.ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ετοιμότητα μηχανισμών και υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών, για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας»

30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών πόρων και Υποδομών ΥΠΑΑΤ με θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

1 2