Υπουργικές Αποφάσεις

30 Αυγούστου 2023

Υ.Α. 71015/ 5244 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/29-8-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών.

16 Αυγούστου 2023

Απόφαση Αναπληρωτή ΥΠ.ΕΣ. κ. Θεοδωρού Λιβάνιου με θέμα : Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

08 Αυγούστου 2023

Υ.Α.: 54247/08-08-2023 με θέμα : Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές

03 Αυγούστου 2023

Υ.Α.: 64742/02-08-2023 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: "Καθορισμός της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών".

02 Αυγούστου 2023

Υ.Α.: 64716/01-08-2023 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός αριθμού εδρών δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021 με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας".

02 Αυγούστου 2023

Υ.Α.: 64606/01-08-2023 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός Μορφής και Διαστάσεων Ψηφοδελτίων Δημοτικών Εκλογών".

25 Ιουλίου 2023

Υ.Α.: 62135/21-07-2023 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή ποσού ύψους 34.058.862,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2023- 2024 και για χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του 2023".

20 Μαΐου 2023

Υ.Α :44850/18-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

19 Μαΐου 2023

ΥΑ :44676/18-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 10.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

09 Μαΐου 2023

ΥΑ :38570/03-05-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : Διευκολύνσεις και λήψη αναγκαίων μέτρων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από εκλογείς με αναπηρία και σωματικές αδυναμίες στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 - Προετοιμασία και λειτουργία χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα – Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου

11 Νοεμβρίου 2022

ΥΑ : 73436/ΦΕΚ Β΄ 5742/09-11-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 49039/2022 απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» (Β’ 3976).

01 Νοεμβρίου 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

1 2 3 4