Νομοθεσία

20 Δεκεμβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 893/94156/20-12-2021 : ΜΕ ΘΕΜΑ : Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

18 Δεκεμβρίου 2021

ΚΥΑ : Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 (ΦΕΚ 5973/Β΄/2021) : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

16 Δεκεμβρίου 2021

Ν.4873/2021 : (248/Α/16-12-2021) :Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις .

30 Νοεμβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 : ΜΕ ΘΕΜΑ : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

25 Νοεμβρίου 2021

Κ.Υ.Α : 824/25-11-2021 (ΦΕΚ /5480/Β' /2021) : Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1386).

23 Νοεμβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 : ΜΕ ΘΕΜΑ : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

19 Νοεμβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 85741/19.11.2021 : ΜΕ ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων

18 Νοεμβρίου 2021

Κ.Υ.Α. : 551884/18-11-2021 (ΦΕΚ 5351/ Β΄ 2021) : Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2021-22.

10 Νοεμβρίου 2021

Υ.Α. : 82209/ 10-11-2021 :Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους.

27 Οκτωβρίου 2021

Υ.Α. : 79164/27-10-2021 : Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7 η, 8 η και 9 η μηνιαία κατανομή έτους 2021.

27 Οκτωβρίου 2021

Υ.Α :79149/27-10-2021: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2021.

03 Μαρτίου 2020

Ν. 4682/2020. (76/Β'/3-03-2020) : Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.

1
...
4 5 6